VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Všeobecné podmienky pripojenia na rozvody sústav centrálneho zásobovania teplom Nitrianskej teplárenskej spoločnosti, a. s.

Zákon o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z., ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 99/2007 Z. z. ustanovuje podmienky pripojenia na sústavu tepelných zariadení v zmysle:

  • § 19, ods. (3) písm. a): dodávateľ je povinný dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla, pokiaľ nie je už zásobovaný z verejného rozvodu tepla.
  • § 31, písm. b) obec s počtom obyvateľov nad 2 500 obyvateľov vydáva záväzné stanovisko obce o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja obce v tepelnej energetike; ak koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce, je obec povinná vydať záväzné stanovisko o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky, na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby.
  • § 12, ods. (5) výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 MW možno uskutočniť len na základe záväzného stanoviska obce o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky.
  • § 12, ods. (1) výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac možno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“); toto osvedčenie vydáva ministerstvo a je záväzné. O vydanie osvedčenia môže písomne požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom.


Nitrianska teplárenská spoločnosť, a. s. prevádzkuje v pôsobnosti územia, v ktorom má na základe vydaného povolenia zásobovaciu povinnosť v dodávkach tepla, viaceré sústavy tepelných zariadení.

Je preto potrebné každé pripojenie na dodávky tepla prerokovať so zástupcami dodávateľa tepla, aby sa zabezpečili z hľadiska bezpečnosti a kvality dodávok tepla všetky potrebné opatrenia. Týmto je možné predísť prípadným nedorozumeniam a zabezpečiť bezpečnú, hospodárnu a kvalitnú dodávku tepelnej energie do odberných zariadení.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (NTS, a.s.)
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra
Kontakty
Telefón: 037/6923427
E-mail: diamantova@ntsas.sk
Fakturačné údaje
IČO: 36550604
IČDPH: 2020154565
Oddiel: Sa Vložka číslo: 10192/N

ODDELENIA

Ak máte všeobecnú pripomienku alebo otázku týkajúcu sa služieb Nitrianskej teplárenskej spoločnosti a pod., neváhajte nám ju zaslať prostredníctvom formuláru.

[anr_nocaptcha g-recaptcha-response]